„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933”
Odcinek I i II

Zakres robót budowlanych

ROBOTY BUDOWLANE Z PODZIAŁEM NA DWIE CZĘŚCI:

CZĘŚĆ A: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 - ODCINEK I” od km 12+151,18 do km 19+344,76
CZĘŚĆ B: „PRZEBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 933 - ODCINEK II” od km 33+130,00 do km 49+238,95Zakres robót dla CZĘŚCI A obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 933 na odcinku o łącznej długości ok. 7,2 km w zakresie m.in.:
- ujednolicenia szerokości jezdni;
- przebudowy istniejącej konstrukcji jezdni z dopuszczeniem nacisku na pojedyncza oś 11,5 tony;
- przebudowy i korekty geometrii istniejących skrzyżowań;
- przebudowy oraz budowy chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych;
- przebudowy zjazdów;
- przebudowy i budowy zatok autobusowych;
- budowy zatoki do kontroli ruchu;
- zastosowania elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów uspokojenia ruchu;
- budowy sygnalizacji świetlnych;
- budowy i przebudowy przepustów;
- przebudowy i wykonania prac na obiektach mostowych:
 • obiekt MS-1 nad linia kolejową oraz potokiem Leśnica km 12+288;
 • obiekt PP-2 na rowie BN-2 km 13+592;
 • opaska zewnętrzna - szer. 0,5m,
 • obiekt PP-5 na rowie BN-5 km 14+775;
 • obiekt MS-2 nad rzeką Szotkówka km 19+274 (obiekt na terenie szkód górniczych);

- budowy ścian oporowych;
- budowy infrastruktury technicznej dla obsługi projektowanego obiektu;
- wykonanie elementów odwodnienia pasa drogowego (rowy, drenaże, przepusty, kanalizacja deszczowa);
- zabezpieczenie i przebudowę wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi – sieci uzbrojenia terenu i inne, w tym urządzenia melioracji;
- wykonania ekranu akustycznego;
- rozbiórki budynku w Mszanie przy ul. Wodzisławskiej 12;
- budowy kanałów technologicznych;
- budowy oświetlenia ulicznego.

Zakres robót dla zadania jest objęty decyzją Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 09.03.2018 r. nr 5/2018 znak: IFXIII.7820.85.2017.Zakres robót dla CZĘŚCI B obejmuje rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 933 na odcinku o łącznej długości ok. 16,1 km, w zakresie m.in.:
- ujednolicenia szerokości jezdni;
- przebudowy istniejącej konstrukcji jezdni z dopuszczeniem nacisku na pojedyncza oś 11,5 tony;
- przebudowy i korekty geometrii istniejących skrzyżowań;
- przebudowy oraz budowy chodników, ścieżek rowerowych, ciągów pieszo-rowerowych;
- przebudowy zjazdów;
- przebudowy i budowy zatok autobusowych;
- budowy zatoki do kontroli ruchu;
- zastosowania elementów bezpieczeństwa ruchu i elementów uspokojenia ruchu;
- budowy i przebudowy przepustów;
- przebudowy oraz rozbiórki i budowy obiektów mostowych:
 • obiekt WD-1 nad linia kolejową km. 33+205 (obiekt na terenie szkód górniczych);
 • obiekt PP-7 na rowie BN-20 km 33+705 (obiekt na terenie szkód górniczych);
 • obiekt PP-9 na rowie BN-7 km 36+664 (obiekt na terenie szkód górniczych);
 • obiekt PZM-3 na rowie BN-8 km 38+292 (obiekt na terenie szkód górniczych);
 • obiekt PZM-4 na rowie BN-9 km 38+972 (obiekt na terenie szkód górniczych);
 • obiekt PP-10 na rowie BN-10 km 40+013;
 • obiekt PP-11 na rowie BN-11 km 40+574;
 • obiekt PZM-5 na rowie BN-12 km 41+098;
 • obiekt MS-3 nad rzeką Pszczynka km 41+287;
 • obiekt MS-4 nad Kanałem Branickim km 41+622;
 • obiekt PZM-7 na rowie BN-14 km 42+193;
 • obiekt PZM-8 na potoku Granicznym km 43+868;
 • obiekt PZM-9 na rowie BN-15 km 44+758;
 • obiekt PP-12 na rowie BN-16 km 46+123;
 • obiekt PZM-10 dopływie Giertychu km 47+144;
 • obiekt PZM-11 na rowie BN-17 km 48+118;
 • obiekt PZM-12 na rowie BN-18 km 48+962;
- budowy infrastruktury technicznej dla obsługi projektowanego obiektu;
- wykonanie elementów odwodnienia pasa drogowego (rowy, drenaże, przepusty,kanalizacja deszczowa);
- zabezpieczenie i przebudowę wszystkich kolizji z urządzeniami obcymi – sieci uzbrojenia terenu i inne, w tym urządzenia melioracji;
- wykonania ekranu akustycznego;
- budowy kanałów technologicznych;
- budowy oświetlenia ulicznego.

Zakres robót dla zadania jest objęty decyzją Wojewody Śląskiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z dnia 18.05.2018 r. nr 8/2018 znak: IFXIII.7820.106.2017.

Parametry techniczne


Odcinek I - odcinek na terenie gmin Wodzisław Śląski i Mszana:
- klasa drogi: G
- przekrój drogi: 1x2
- długość rozbudowy drogi: 7,2 km (km 12+151.18 do km 19+344.76)
- prędkość projektowa: Vp = 50 km/h (teren zabudowy)
- prędkość projektowa: Vp= 70 km/h (poza terenem zabudowy)
- dopuszczalny nacisk 115 KN/oś
- szerokość jezdni na prostej: 2 x 3,50 m
- spadek poprzeczny jezdni na prostej: dwustronny daszkowy 2%
- długość odcinka 7,2 km

Odcinek II - odcinek na terenie gmin Pawłowice, Pszczyna I Suszec:
- klasa drogi: G
- przekrój drogi: 1×2
- długość rozbudowy drogi: 16,1 km (km 33+130.00 do km 49+238.95)
- prędkość projektowa: Vp = 50 km/h (teren zabudowy)
- prędkość projektowa: Vp= 70 km/h (poza terenem zabudowy)
- dopuszczalny nacisk 115 KN/oś
- szerokość jezdni na prostej: 2 x 3,50 m
- spadek poprzeczny jezdni na prostej: dwustronny daszkowy 2%
- długość odcinka 16,1 km
Łączna długość rozbudowy drogi wynosi ok. 23,3 km.