„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933”
Odcinek I i II

Zakres inwestycji

Zakres rozwiązań projektowych dla inwestycji obejmuje przebudowę drogi wojewódzkiej nr 933 polegającą na rozbudowie układu drogowego wraz z budową nowej i przebudową istniejącej infrastruktury. Łączna długość rozbudowy drogi wynosi ok. 23,3 km.

Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, pieszego i rowerowego w ciągu drogi wojewódzkiej, uporządkowanie odwodnienia pasa drogowego oraz dostosowanie parametrów technicznych drogi do parametrów drogi klasy G.

Teren objęty inwestycją stanowi teren uzbrojony w infrastrukturę techniczną - są to m.in. sieć wodociągowa, gazowa, kanalizacyjna, telekomunikacyjna, elektroenergetyczna.

Podstawowe informacje o inwestycji


Okres realizacji projektu: 01.12.2019 r. – 30.11.2021 r.
Umowa: WI-K/P/181003/2/1 (Odcinek I);
Aneks Nr 1 z dnia 15.07.2020r do Umowy nr WI-K/P/181003/2/1 (Odcinek I);
Aneks Nr 2 z dnia 26.11.2020r do Umowy nr WI-K/P/181003/2/1 (Odcinek I);
Aneks Nr 3 z dnia 12.02.2021r do Umowy nr WI-K/P/181003/2/1 (Odcinek I);
Aneks Nr 4 z dnia 15.04.2021r do Umowy nr WI-K/P/181003/2/1 (Odcinek I);

WI-K/P/181003/2/2 (Odcinek II);
Aneks Nr 1 z dnia 15.07.2020r do Umowy nr WI-K/P/181003/2/2 (Odcinek II);
Aneks Nr 2 z dnia 29.09.2021r do Umowy nr WI-K/P/181003/2/2 (Odcinek II)
Podpisanie Umowy: 05.09.2019 r.
Przekazanie terenu budowy: 18.09.2019 r.
Umowny termin zakończenia i rozliczenia zadania: 30.11.2021 r.
Koszt inwestycji: Odcinek I:
61 344 349,30 zł - NETTO
75 453 549,64 zł - BRUTTO

Odcinek II:
116 586 733,46 zł - NETTO
143 401 682,16 zł - BRUTTO
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 140 001 580,03 zł

Lokalizacja inwestycji

Inwestycja jest zlokalizowana na terenie powiatu pszczyńskiego (odcinek na terenie gmin Pawłowice, Pszczyna, Suszec) oraz powiatu wodzisławskiego (odcinek na terenie gmin Wodzisław Śląski i Mszana).

Odcinek I na terenie gmin Wodzisław Śląski I Mszana obejmuje w całości odcinek na terenie zabudowanym. Odcinek rozpoczyna się na skrzyżowaniu DW 933 z DK 78. Z przebudowy są wyłączone odcinki znajdujące się w zarządzie GDDKIA (pas drogowy autostrady A1), projekt przewiduje jedynie niezbędne dowiązania do stanu istniejącego. Końcem odcinka I jest rondo stanowiące początek Drogi Głównej Południowej stanowiącej obwodnicę Jastrzębia Zdrój, za obiektem mostowym nad rzeką Szotkówka i liczy ok. 7,2 km.

Odcinek II na terenie gmin Pawłowice, Pszczyna i Suszec rozpoczyna się na skrzyżowaniu z DK 81 w m. Pawłowice (droga krajowa nie objęta zakresem opracowania). Początkowy odcinek od km 33+130 do km 34+322 przebiega w terenie zabudowanym z jednostronnym chodnikiem po południowej stronie drogi wojewódzkiej. Koniec terenu gminy Pawłowice zlokalizowany jest w okolicach km 34+496. Dalszy odcinek na terenie gminy Pszczyna to odcinek od km 34+496 do km 49+239, z wyłączeniem odcinka od km 39+ 182 do km 40+55O należącego do gminy Suszec. Odcinek na terenie gminy Pszczyna przebiega zarówno przez obszary zabudowane, jak i poza obszarami zabudowanymi. Koniec odcinka stanowi włączenie (km 49+239) w nowopowstałe rondo na skrzyżowaniu z ulicą Żorską (w okolicy cmentarza).
Na terenie gminy Suszec droga wojewódzka nr 933 przebiega na odcinku od km 39+182 do km 40+550. Jest to teren niezabudowany, otoczony polami uprawnymi. Jezdnia ma szerokość ok. 7 m, występują pobocza ziemne i rowy odwadniające. Brak infrastruktury dla pieszych i rowerzystów na całym odcinku i liczy ok. 16,1 km.