„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933”
Odcinek I i II

Aktualności

2020 - CZERWIEC - ⇅

> Zaawansowanie rzeczowe robót w czerwcu 2020 r.

Odcinek I:

Roboty drogowe:
- Wykonano roboty brukarskie w zakresie ułożenia kostki kamiennej na zatoce autobusowej w km 15+900 str. L.;
- Wykonano roboty brukarskie w zakresie ułożenia kostki betonowej na ciągu pieszo- rowerowym po stronie lewej w km 15+980 – 16+300;
- Wykonano warstwę podbudowy z betonu cementowego na zatokach autobusowych w km 15+920 str. L, 16+030 str. P, 16+330 str. P;
- Wykonanie robót rozbiórkowych istniejącej w-wy podbudowy z kruszywa oraz robót ziemnych w km 13+500 – 14+150 str. P;
- Wykonanie robót rozbiórkowych istniejącej w-wy podbudowy z kruszywa oraz robót ziemnych w km 15+300 – 15+850 str. P;
- Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z BA w km 15+850 – 16+550 str.L;
- Kontynuacja robót drogowych i brukarskich w zakresie CPR w km 15+850 – 16+550 str. P+L;
- Wykonanie robót rozbiórkowych istniejącej konstrukcji nawierzchni i ziemnych w km 16+550 – 17+000 str. P;
- Wykonanie warstwy wzmocnienia podłoża gruntowego oraz warstwy podbudowy pomocniczej w km 18+340 – 18+840 str. L;
- Wykonanie montażu krawężników drogowych w km 18+340 – 18+840 str. L;
- Wykonanie robót ziemnych w km 12+550 – 13+000 str. L oraz na stronie lewej ul. Łużyckiej;
- Budowa drenażu typ 2 w km 12+550 – 13+000 po stronie prawej;
- Wykonanie zjazdów indywidualnych w km od 17+880 do 18+100 po stronie prawej;
- Roboty rozbiórkowe: frezowanie ist. nawierzchni asfaltowej w km 15+300 – 15+850 str. P;
- Roboty rozbiórkowe: frezowanie ist. nawierzchni asfaltowej w km 16+550 – 17+000 str. P;

Roboty branżowe:
- Kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej w zakresie wpustów deszczowych i odcinków kolektorów w miejscach uwalniania kolejnych fragmentów robót drogowych kolektory KD 4, KD2, KD3, KD6, KD8;
- Wykonanie montażu zbiornika retencyjnego KD6 wraz z wykonaniem zasypki;
- Kontynuacja budowy kanału technologicznego w km 15+850 – 16+550 str. P, 18+340 – 18+880 str. P - w miejscach wykonanych robót drogowych;

Roboty mostowe:
- MS-1 Wykonano rozkucie dylatacji modułowych, zamontowano podwieszone deskowanie nad torami kolejowymi, wykonano rozbiórkę umocnień skarp 50%
- MS-2 Wykonano most objazdowy wraz z próbnym obciążeniem, zakończono rozbiórkę do poziomu ok. 2,5m ppt, wbito ścianki szczelne
- Ściana oporowa SC1 - Wykonano 40 z 40 szt. pali CFA, wykonano ściany żelbetowe, wykonano zasypki;
- Ściana oporowa SC2 - Wykonano 20 z 20 szt. pali CFA, wykonano ściany żelbetowe i zasypkę wzdłuż DW933;
- Ściana oporowa SC3 - Wykonano 72 z 72 szt. pali CFA, wykonano ściany żelbetowe 80%;

Odcinek II:

ROBOTY DROGOWE:
- Wprowadzenie TOR dla Etapu V.
Roboty ziemne:
- Frezowanie nawierzchni w km 42+250 – 42+800 (ETAP IV), 45+400 - 46+100 i 46+700 – 47+100 (ETAP V) strona prawa i lewa,
- Roboty ziemne w km 33+500 – 33+800, strona prawa (ETAP I) oraz w km 42+200 – 42+700 (ETAP IV).
- Stabilizacja gruntu w km 44+800 – 45+200 strona lewa i prawa, 46+100 – 46+600 i 47+300 – 47+500 strona lewa (ETAP V),
- Wykonanie podbudowy z KŁSM pod konstrukcję drogi w km 44+800 – 45+200 strona lewa i prawa, 46+100 – 46+600 strona lewa, 47+300 – 47+500 strona lewa (ETAP V),
- Budowa przepustów na rowach pod wjazdami indywidualnymi w km 33+300 – 33+500 strona prawa (ETAP I),
- Profilowanie skarp i rowów w km 33+800 – 34+400 i 35+200 – 36+500, strona lewa i prawa (ETAP I ),
- Budowa objazdu dla MS-3 i MS-4 (ETAP III),
- Wymiana gruntu przy obiekcie PZM-5 (ETAP III),
Roboty brukarskie:
- Posadowienie krawężników drogowych i najazdowych w km 36+200 – 36+500 strona lewa i prawa (ETAP I), 44+800 – 45+000 strona prawa i lewa 46+100 – 46+600 strona lewa (ETAP V),
- Układanie oporników bet. i krawężników najazdowych na zjazdach, wraz z brukowaniem w km 33+900 – 34+700 strona prawa i lewa (ETAP I), 34+700 – 36+500 strona prawa i lewa (ETAP I),
- Brukowanie zatoki autobusowej w km: 35+540 strona lewa, 35+580 strona prawa, 33+970 strona lewa i 34+130 strona prawa (ETAP I),
- Brukowanie CPR w km 33+900 – 34+400 (ETAP I).
Roboty bitumiczne:
- Układanie podbudowy pod CPR z BA w km 34+400 – 35+200 (ETAP I).

ROBOTY ODWODNIENIOWE:
- Budowa kanału deszczowego KD 18 (ETAP II).
- Budowa przykanalików z wylotem do rowu w km 33+300 – 33+900 (ETAP I) i 47+200 – 47+700 (ETAP V).

TELEKOMUNIKACJA:
- Budowa kanału teletechnicznego (ETAP III i IV).

ROBOTY MOSTOWE:
- PZM-3: Wykonano konstrukcję obiektu, wykonano izolacje, wykonano płyty przejściowe, wykonano izolacje i beton ochronny (ETAP II),
- PZM-4: Wykonano konstrukcję z płytami przejściowymi i kapami chodnikowymi, wykonano izolacje i zasypki (ETAP II),
- PZM-5: Wykonanie konstrukcji z płytami przejściowymi i kapami chodnikowymi, izolacja i zasypka (ETAP III),
- PZM-7: Wykonanie konstrukcji przepustu z płytami przejściowymi, izolacja i zasypka (ETAP IV),
- PZM-10: Wykonano wykopy, wykonano podbudowy, betony podkładowe i płytę denną pod ramę, wykonanie deskowania ramy (ETAP V),
- MS-3: Wykonano most objazdowy (ETAP III),
- WD-1: Wykonano kładkę dla pieszych nad terenem PKP (ETAP I).


> Planowane roboty w lipcu 2020 r.

Odcinek I - Roboty drogowe:
- Wykonanie warstwy wzmocnienia podłoża gruntowego w km 12+550 – 13+000 str. L , w km 0+000 – 0+100 ul. Łużyckiej str. L, w km 13+500 – 14+170 str. P, w km 14+600 – 15+170 str. L, w km 15+300 – 15+850 str. P; w km 16+550 – 17+300 str. P;
- Wykonanie montażu krawężników po stronie lewej w km 0+000 – 0+100 ul. Łużyckiej; w km 12+550 – 13+000; w km 13+500 – 14+170 str P; w km 14+600 – 15+170 str. L; w km 15+300 – 15+850 str. P; w km 16+550 – 17+300 str. P;
- Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej w km 12+550 – 13+000 str. L oraz na stronie lewej ul. Łużyckiej;
- Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej w km 13+500 – 14+170 str. P; w km 14+600 – 15+170 str. L, w km 15+300 – 15+850 str. P; w km 16+550 – 17+300 str. P; w km 18+340 – 18+900 str. L;
- Wykonanie warstwy wiążącej w km 18+340 – 18+840, 15+850 – 16+550;

Odcinek I - Roboty branżowe:
- Budowa kanalizacji deszczowej w zakresie wpustów deszczowych i odcinków kolektorów w miejscach uwalniania kolejnych fragmentów robót drogowych – kolektory KD2, KD6, KD8;
- Kontynuacja budowy kanału technologicznego;
- Przebudowa sieci eN i oświetlenia ulicznego w km 13+500 – 14+300; 15+850 – 16+550, 18+340 – 19+100;
- Przebudowa sieci telekomunikacyjnych;

Odcinek I - Roboty mostowe:
- SC1 - Wykonanie oczepu żelbetowego;
- SC2 – kontynuacja robót;
- SC3 - kontynuacja robót.

Odcinek II - Plan robót drogowych:
- Podbudowa z KŁSM w km: 33+300 – 33+900, 45+200 – 45+700, 46+200 – 46+700, 47+200 – 47+700 strona lewa i prawa,
- Budowa objazdu dla MS-3 i MS-4 wraz z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu,
- Budowa materaca pod konstrukcje drogi na szkodach górniczych w km 33+900 – 33+300 i na skrzyżowaniu z ul. Kolonia Studzieńska,
- Roboty brukarskie km 44+800 - 45+200, 46+200 – 46+700, 47+100 – 47+600 i km 33+300 – 33+900,
- Podbudowa z BA km 33+300 – 33+900, 44+800 – 45+200 i 46+200 – 46+700, 47+100 – 47+600,
- W-wa wiażąca w km 33+300 - 33+900, 44+800 – 45+200 i 46+200 – 46+700, 47+100 – 47+600,
- Podbudowa i w-wa wiążąca z BA na CPR w km 34+400 – 36+200,
- Budowa i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach indywidualnych,
- Brukowanie CPR w km 34+400 – 33+900,
- Profilowanie i humusowanie skarp i rowów w km 36+200 – 36+500,
- Roboty ziemne w km 42+200 – 42+700, 44+800 – 45+200 i 46+200 – 46+700, 47+140 – 47+650.

Odcinek II - Plan robót odwodnieniowych:
- Budowa kanału KD21, KD24 i KD25.

Odcinek II - Plan prac telekomunikacyjnych:
- Kontynuacja budowy kanału teletechnicznego.

Odcinek II - Plan robót mostowych:
- Obiekt PZM-3: Wykonanie zasypki powyżej płyt przejściowych;
- Obiekt PZM-4: Ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni;
- Obiekt PZM-5: Ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni;
- Obiekt PZM-7: Ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni;
- Obiekt PZM-10: Zbrojenie i betonowanie ramy przepustu, wykonanie skrzydeł żelbetowych;
- Obiekt MS-3: Wykonanie próbnego obciążenia mostu objazdowego, przełożenie ruchu na most objazdowy, rozpoczęcie rozbiórki obiektu;
- Obiekt WD-1: Przełożenie ruchu pieszego na kładkę;

2020 - MAJ - ⇅
2020 - KWIECIEŃ - ⇅
2020 - MARZEC - ⇅
2020 - LUTY - ⇅
2020 - STYCZEŃ - ⇅
2019 - ⇅