„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933”
Odcinek I i II

Aktualności

2020 - SIERPIEŃ - ⇅

> Zaawansowanie rzeczowe robót w sierpniu 2020 r.

Odcinek I:

Roboty drogowe:
 • Wykonano roboty rozbiórkowe w rejonie projektowanego ronda w km 18+860 – 18+940 i ul. Moszczeńskiej;
 • Wykonano roboty rozbiórkowe konstrukcji istniejącej nawierzchni w km: km 16+550 – 17+230 str. L, km 13+550 – 14+180 str. L, km 15+300 – 15+850 str. L, km 18+860 – 18+930;
 • Wykonano roboty ziemne – wykop/nasyp w km 13+500 – 14+180 L, km 15+300 – 15+850 L, 16+550 – 17+230 str. L;
 • Wykonano roboty ziemne na CPR: km 12+500 – 13+000, 14+600 – 15+200 str. L;
 • Wykonano wzmocnienie podłoża w km: km 13+550 – 14+180 str. L, 16+550 – 17+230 str. L, km 15+300 – 15+850 str. L, 18+860 – 18+930 wraz z wjazdem na ul. Moszczeńską;
 • Kontynuowano montaż krawężników drogowych betonowych i kamiennych;
 • Wykonano warstwy podbudowy pomocniczej na odcinkach: km 12+550 – 13+000 str. L, na stronie lewej ul. Łużyckiej, km 13+550 – 14+160 P, km 14+600 – 15+170 L, km 16+550 – 17+220 P, km 18+840 – 18+930 P, ul. Moszczeńska w km 0+000 – 0+040 P;
 • Wykonano warstwę podbudowy zasadniczej z BA na odcinkach: 12+550 – 13+000 L, ul. Łużycka 0+000 – 0+100 L, 13+500 – 14+170 str. P, km 14+600 – 15+170 L, km 16+933 – 17+230 P, km 18+830 – 18+900 P wraz z ul. Moszczeńską P;
 • Wykonano warstwę wiążącą w km: 14+600 – 15+170 P+L, 15+850 – 16+550 str. P+L 18+325 – 18+820 str. P+L;
 • Kontynuowano roboty brukarskie w zakresie CPR.

Roboty branżowe:
 • Budowa kanalizacji deszczowej w zakresie wpustów deszczowych i odcinków kolektorów w miejscach uwalniania kolejnych fragmentów robót drogowych;
 • Kontynuacja budowy kanału technologicznego;
 • Przebudowa sieci teletechnicznych;
 • Przebudowa sieci eN i oświetlenia ulicznego.

Roboty mostowe:
 • MS-1 - Wykonano rozkucie dylatacji modułowych, zamontowano podwieszone deskowanie nad torami kolejowymi, wykonano rozbiórkę umocnień skarp 50%, demontaż barier i balustrad, przygotowanie do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego, roboty rozbiórkowe uszkodzonego kabla;
 • MS-2 - Wykonano most objazdowy wraz z próbnym obciążeniem, wbito pale prefabrykowane, ułożono beton podkładowy pod fundamenty, wykonano fundamenty i zasypki fundamentów;
 • SC1 - Zakończono roboty konstrukcyjne;
 • SC2 - Zakończono roboty konstrukcyjne;
 • SC3 - Zakończono roboty konstrukcyjne.

Odcinek II:

ROBOTY DROGOWE:
Roboty ziemne:

 • Frezowanie nawierzchni w km 42+700 – 43+200 strona lewa, 44+200 – 44+700 strona lewa (ETAP IV), 48+700 – 48+900 (ETAP V) strona prawa i lewa;
 • Stabilizacja gruntu w km 43+600 – 48+800;
 • Wykonanie podbudowy w km 42+200 – 42+680 strona lewa i prawa, 43+600 – 44+100 strona lewa i prawa, 44+100 – 44+600 strona lewa (ETAP IV), 33+700 – 33+900 (ETAP I), 45+300 – 46+000 strona prawa, 45+300 – 45+600 strona lewa, 46+600 – 46+900 strona prawa, 47+700 – 48+500 strona prawa (ETAP V);
 • Budowa przepustów na rowach pod wjazdami indywidualnymi w km 37+200 – 38+160 strona prawa, 39+000 – 40+000 (ETAP II), 42+200 – 42+700 strona prawa i lewa, 43+600 – 44+100 strona prawa i lewa (ETAP IV), 45+100 – 45+300 strona prawa (ETAP V);
 • Roboty ziemne w km 43+500 – 44+600 (ETAP IV), 45+200 – 46+000, 46+600 – 46+900, 47+700 – 48+800 (ETAP V);
 • Budowa objazdu dla przepustu PZM-8 (ETAP IV) i PZM-11 (ETAP V);
 • Budowa objazdu i wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu dla obiektu MS-4 (ETAP III);
 • Wykonanie górnej w-wy materaca w km 33+300 – 33+900 (ETAP I).

Roboty brukarskie:
 • Posadowienie krawężników drogowych i najazdowych w km 33+700 – 33+900 strona lewa i prawa (ETAP I), 42+200 – 42+400 strona prawa i lewa (ETAP IV);
 • Układanie oporników bet. i krawężników najazdowych na zjazdach, wraz z brukowaniem w km 33+700 – 33+900 strona lewa (ETAP I), 44+800 – 45+300 strona prawa i lewa (ETAP V);
 • Brukowanie CPR w km 33+700 – 33+900 (ETAP I), 44+800 – 44+940 strona prawa, 46+150 – 46+300 strona prawa (ETAP V).

Roboty bitumiczne:
 • Układanie podbudowy z BA w km 47+200 – 47+550 (ETAP V);
 • Układanie w-wy wiążącej w km 47+200 – 47+550.

ROBOTY ODWODNIENIOWE:
 • Budowa kanału deszczowego KD22 (ETAP IV), KD30, KD31, KD32, KD33 (ETAP V).

ROBOTY TELEKOMUNIKACYJNE i ELEKTRYCZNE:
 • Budowa kanału teletechnicznego (ETAP IV i V);
 • Przebudowa sieci teletechnicznych I elektroenergetycznych.

ROBOTY MOSTOWE:
 • PZM-3: Zakończono roboty konstrukcyjne (ETAP II);
 • PZM-4: Zakończono roboty konstrukcyjne, wykonano nawierzchnię kap chodnikowych (ETAP II);
 • PZM-5: Zakończono roboty konstrukcyjne, wykonano nawierzchnię kap chodnikowych, wykonano schody skarpowe (ETAP III);
 • PZM-7: Zakończono roboty konstrukcyjne, wykonano nawierzchnię kap chodnikowych (ETAP IV);
 • PZM-10: Zakończono roboty konstrukcyjne za wyjątkiem płyt przejściowych i kap chodnikowych (ETAP V);
 • PZM-11: Wykonano rozbiórkę starego obiektu (ETAP V);
 • MS-3: Wykonano most objazdowy, wykonano rozbiórkę ustroju nośnego, (ETAP III);
 • MS-4: Wykonano most objazdowy, wykonano rozbiórkę starego obiektu;
 • WD-1: Wykonano kładkę dla pieszych nad terenem PKP, wykuto urządzenia dylatacyjne wykonano rozbiórkę ustroju nośnego (ETAP I).

2020 - LIPIEC - ⇅
2020 - CZERWIEC - ⇅
2020 - MAJ - ⇅
2020 - KWIECIEŃ - ⇅
2020 - MARZEC - ⇅
2020 - LUTY - ⇅
2020 - STYCZEŃ - ⇅
2019 - ⇅