„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933”
Odcinek I i II

Aktualności

2021 - CZERWIEC - ⇅

> Zaawansowanie rzeczowe robót w czerwcu 2021 r.

Odcinek I:

Roboty drogowe:
 • Kontynuacja robót ziemnych na zakresach zjazdów do posesji oraz CPR;
 • Kontynuacja robót brukarskich w zakresie montażu krawężników, obrzeży bet., nawierzchni CPR i zjazdów;
 • Kontynuowano prace związane z umacnianiem skarp za pomocą betonowych płyt ażurowych;
 • Wykonano warstwy wiążącą i ścieralną na drodze dojazdowej do posesji w rejonie km 17+300 str. P,
 • Wykonano warstwę ścieralną z BBTM i SMA na całym zakresie zadania,
 • Wykonano warstwę ścieralną z BA na całym zakresie CPR str. P, ul. Boczna Jastrzębska,
 • Kontynuowano humusowania skarp wykopów i nasypów, terenów płaskich;
 • Roboty wykończeniowe,

Roboty branżowe:
 • Kontynuacja robót związanych z budową kanału technologicznego w zakresie regulacji pokryw studni teletechnicznych,
 • Kontynuacja przebudowy sieci eN, tp i oświetlenia ulicznego na zakresie zadania,
 • Wykonano przełączenia kolizyjnych linii światłowodowych w km 12+ 900 – 13+400
 • Wykonano montaż i regulację żeliwnych pokryw na studniach KD oraz kontynuacja montażu wpustów deszczowych,
 • Kontynuowano roboty związane z budową sygnalizacji świetlnych.

Roboty mostowe:
 • MS-1 - Zakończono wykonywanie antykorozji betonu i nawierzchni chodników.
 • MS-2 – w dniu 01.07.2021 WINB w Katowicach wydał zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu w drodze decyzji, do użytkowania mostu MS-2. Wydane zaświadczenie uprawnia Inwestora do rozpoczęcia użytkowania ww. obiektu.
 • SC2 - Wykonano nawierzchnię na gzymsach.
 • SC3 - Wykonano nawierzchnię na gzymsach

Odcinek II:

ROBOTY DROGOWE:
Roboty ziemne:

 • Rozbiórka istniejącej podbudowy i korytowanie pod konstrukcję drogi w km 36+660 – 36+990 strona prawa (ETAP II), 40+670 – 40+970, 40+970 – 41+180 strona prawa, 41+350 - 41+600 strona prawa, 41+750 – 42+000 strona lewa (ETAP III), 42+000 – 42+180 strona lewa (ETAP IV).
 • Stabilizacja gruntu w km 36+660 – 36+990 strona prawa (ETAP II), 40+670 – 40+970, 41+350 - 41+600 strona prawa, 41+750 – 42+000 strona lewa (ETAP III), 42+000 – 42+180 strona lewa, 44+740 – 44+760 (ETAP IV),
 • Podbudowa z KŁSM w km 36+660 – 36+990 strona prawa (ETAP II), 40+670 – 40+970, 41+350 - 41+600 strona prawa, 41+750 – 42+000 strona lewa (ETAP III), 42+000 – 42+180 strona lewa, 44+740 – 44+760 (ETAP IV),
 • Nasyp pod CPR w km 36+550 – 37+100, 38+300 – 38+600 (ETAP II), 40+000 – 40+100 + skrzyżowanie z ul. Lipki (ETAP III),
 • Stabilizacja i podbudowa z KŁSM pod CPR w km 37+000 – 37+150, 37+700 – 38+280, 40+100 – 40+800 (ETAP II),
 • Nasyp pod konstrukcję drogi w km 40+800 – 41+180 strona prawa, 41+350 – 41+600 strona prawa (ETAP III),
 • Frezowanie nawierzchni w km 40+700 – 41+180, 41+100 – 41+270, 41+350 – 43+600, 41+750 – 41+850 strona prawa, 41+850 – 42+000 (ETAP III),
 • Budowa przepustu PP-11.

Roboty brukarskie:
 • Brukowanie zjazdów wraz z obramowaniem w km 36+550 – 36+600, 38+200 – 38+960 (ETAP II), 45+500 – 46+000 (ETAP V),
 • Montaż krawężników i obrzeży w km 36+650 - 37+040 (ETAP II), 40+000 – 40+140 + skrzyżowanie z ul. Lipki (ETAP III), 44+700 – 44+790 strona prawa (ETAP IV),
 • Podbudowa z betonu na zatokach autobusowych w km 41+115 strona prawa (ETAP III),
 • Brukowanie zatoki autobusowej kostką granitową w km 38+490 strona lewa (ETAP II), 40+115 strona prawa (ETAP III).

Roboty bitumiczne:
 • Podbudowa z BA w km 40+000 – 40+600 (ETAP III)

Roboty odwodnieniowe:
 • Kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej KD21 (ETAP III).
 • Korytowanie pod zbiornik KD21.

TELEKOMUNIKACJA:

 • Kanał technologiczny w km 36+700 – 37+120 (ETAPII), 40+500 – 40+900 (ETAP III).

ROBOTY MOSTOWE:
 • PZM-8: Montaż barier (ETAP IV),
 • PZM-10: Montaż barier (ETAP V),
 • PZM-11: Montaż barier (ETAP V),
 • PZM-12: Zasypka konstrukcji, przełożenie ruchu. Wykonanie płyt przejściowych (ETAP V),
 • MS-3: Wykonanie krawężników na długości kap. Montaż desek gzymsowych, oraz zbrojenia kap chodnikowych (ETAP III),
 • MS-4: Betonowanie konstrukcji ramy oraz skrzydeł (ETAP III),
 • WD-1: Podpora P1: betonowanie ciosów, montaż łożysk , montaż podparcia poprzecznicy; Podpora P2: Zasypka przyczółka, betonowanie muru oporowego – (ETAP I).

2021 - MAJ - ⇅
2021 - KWIECIEŃ - ⇅
2021 - MARZEC - ⇅
2021 - LUTY - ⇅
2021 - STYCZEŃ - ⇅
2020 - GRUDZIEŃ - ⇅
2020 - LISTOPAD - ⇅
2020 - PAŹDZIERNIK - ⇅
2020 - WRZESIEŃ - ⇅
2020 - SIERPIEŃ - ⇅
2020 - LIPIEC - ⇅
2020 - CZERWIEC - ⇅
2020 - MAJ - ⇅
2020 - KWIECIEŃ - ⇅
2020 - MARZEC - ⇅
2020 - LUTY - ⇅
2020 - STYCZEŃ - ⇅
2019 - ⇅