„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933”
Odcinek I i II

Aktualności

2021 - MAJ - ⇅

> Zaawansowanie rzeczowe robót w maju 2021 r.

Odcinek I:

Roboty drogowe:
 • Kontynuowano roboty brukarskie w rejonie skrzyżowania z ul. Św. Wawrzyńca, Kopernika str. lewa i Czarneckiego,
 • Kontynuowano roboty ziemne na zakresach zjazdów do posesji oraz CPR, zjazd na ul. Dębową, droga dojazdowa do posesji w rejonie km 17+300 str. prawa,
 • Kontynuowano roboty brukarskie w zakresie montażu krawężników, obrzeży bet., nawierzchni CPR i zjazdów
 • Wykonano roboty ziemne: nasypy i wykopy na zakresach objętych robotami – skrzyżowania DW 933 z ulicami Kopernika i Czarneckiego,
 • Wykonano wzmocnienia podłoża na zakresach: zjazd na ul. Dębową;, zjazd do posesji w rejonie km 17+300, ul. Boczna Jastrzębska
 • Wykonano górną warstwę wzmocnienia podłoża z kruszywa oraz warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa na zakresach: zjazd na ul. Dębową; zjazd do posesji w rejonie km 17+300 str. prawa, ul. Boczna Jastrzębska
 • Wykonano warstwy podbudowy pomocniczej na zakresie skrzyżowania z ul. Czarneckiego po stronie lewej, zjazd na ul. Dębową, zjazd do posesji w rejonie km 17+300 str. prawa, ul. Boczna Jastrzębska
 • Wykonano warstwę podbudowy zasadniczej z BA na zakresie skrzyżowania z ulicą Czarneckiego po stronie lewej,
 • Wykonano warstwę wiążącą na zakresie skrzyżowania z ul. Czarneckiego i Św. Wawrzyńca, zjazd na ul. Dębową;
 • Wykonano warstwę ścieralną z BBTM i SMA na odcinku od km 17+890 – 19+050,
 • Wykonano zakres elementów BRD w km 17+000 – 19+350 (bariery ochronne drogowe, barierki ochronne sztywne U-11a, oznakowanie pionowe).
 • Wykonano oznakowanie poziome w km 12+151 – 12+570, 19+050 – 19+320,
 • Formowanie i zagęszczanie wyspy centralnej ronda w km 18+930.
 • Wykonano warstwę wiążącą na prawym CPR w km 14+200 – 15+180, 12+600 – 12+880, 13+080 – 13+280, 17+220 – 17+550, ul. Boczna Jastrzębska
 • Wykonano warstwę ścieralną na zjeździe na ul. Dębową,
 • Kontynuowano humusowanie skarp nasypów i wykopów na odcinku od km 16+300 – 19+320,

Roboty branżowe:
 • Kontynuowano roboty związane z budową kanału technologicznego;
 • Kontynuacja przebudowy sieci eN, tp i oświetlenia ulicznego;
 • Zakończono budowę odcinków kanalizacji deszczowej na tarczy skrzyżowań z ul. Kopernika i Czarneckiego,
 • Kontynuowano montaż i regulację żeliwnych pokryw na studniach KD oraz kontynuacja montażu wpustów deszczowych,
 • Kontynuacja robót związanych z budową sygnalizacji świetlnych.

Roboty mostowe:
 • MS-1 - Wykonywanie umocnienia stożków.
 • MS-2 - Montaż poręczy schodów skarpowych, darniowanie stożków i dylatacje bitumiczne.
 • SC1 - Wykonano montaż barier.
 • SC2 - Wykonano gzymsy monolityczne.
 • SC3 - Zakończenie robót konstrukcyjnych, wykonanie monolitycznych gzymsów.

Odcinek II:

ROBOTY DROGOWE:
Roboty ziemne:

 • Rozbiórka istniejącej podbudowy i korytowanie pod konstrukcję drogi w km 36+550 – 36+660 strona prawa, 36+660 – 36+990 strona lewa (ETAP II), 40+040 – 40+670 (ETAP III), 42+000 – 42+180 strona prawa (ETAP IV).
 • Stabilizacja gruntu w km 36+550 – 36+660 strona prawa, 36+660 – 36+990 strona lewa (ETAP II), 40+040 – 40+670 (ETAP III),
 • Podbudowa z KŁSM w km 36+550 – 36+660 strona prawa, 36+660 – 36+990 strona lewa (ETAP II), 40+030 ul. Lipki strona lewa (ETAPII), 40+040 – 40+670 (ETAP III),
 • Stabilizacja i podbudowa z KŁSM pod CPR w km 48+230 – 48+500 strona prawa (ETAP V),
 • Nasyp pod konstrukcję drogi w km 40+500 – 40+800 strona prawa (ETAP II),
 • Frezowanie nawierzchni w km 40+030 – 40+400 strona lewa, 40+400 – 40+700 (ETAP III).

Roboty brukarskie:
 • Brukowanie zjazdów wraz z obramowaniem w km 37+100 – 38+200 (ETAP II), 47+200 – 48+200 (ETAP V),
 • Montaż krawężników i obrzeży w km 36+500 – 36+650 strona prawa, 37+040 – 37+100, 38+310 - 38+730 (ETAP II),
 • Podbudowa z betonu na zatokach autobusowych w km 38+490 strona lewa i 38+575 strona prawa (ETAP II),
 • Brukowanie zatoki autobusowej kostką granitową w km 38+575 strona prawa (ETAP II),

Roboty bitumiczne:
 • Rozkładanie podbudowy z BA w km 37+040 – 37+500 (ETAP II),
 • Rozkładanie w-wy wiążącej w km 37+050 – 37+500 (ETAP II),
 • Rozkładanie w-wy wiążącej na CPR w km 42+240 – 43+740, 43+930 – 44+700 (ETAP IV), 44+850 – 47+400 (ETAP V),
 • Rozkładanie w-wy ścieralnej na CPR w km 42+240 - 43+740, 43+930 – 44+700 (ETAP IV), 44+850 – 47+400 (ETAP V).

Roboty odwodnieniowe:
 • Kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej KD21 (ETAP III).

TELEKOMUNIKACJA:

 • Regulacja studzienek w km 42+240 - 43+740, 43+930 – 44+700 (ETAP IV), 44+850 – 47+400 (ETAP V).
 • Teletechnika w km 48+200 – 48+470 (ETAP V).

ENERGETYKA:

 • Kolizja 27 eNNo w km 33+280 (ETAP I),
 • Demontaż starych słupów w km 33+280 - 33+380 (ETAP I).

ROBOTY MOSTOWE:
 • PZM-7: Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni (ETAP IV),
 • PZM-8: Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni. Wykonanie nawierzchni chodników, montaż barier (ETAP IV),
 • PZM-9: Wykonanie płyt przejściowych, wykonanie gzymsów, izolacji i betonu ochronnego. Zasypka konstrukcji (ETAP IV),
 • PZM-10: Wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni, wykonanie półek dla zwierząt z gabionów, zakończenie robót żelbetowych na skrzydłach przepustu od strony południowej, montaż barier (ETAP V),
 • PZM-11: Wykonanie nawierzchni chodników. Montaż barier (ETAP V),
 • PZM-12: Wykonanie ścian oporowych od strony południowej (ETAP V),
 • MS-3: Wykonanie zasypki P2 i płyty przejściowej P2 (ETAP III),
 • MS-4: Szalunek i zbrojenie konstrukcji ramy oraz skrzydeł (ETAP III),
 • WD-1: Podpora P1: zbrojenie i szalowanie muru oporowego oraz skrzydeł i korpusu - etap II, zasypka pod płyty przejściowe; demontaż górnej ramy rozparcia ścianek szczelnych (ETAP I).

2021 - KWIECIEŃ - ⇅
2021 - MARZEC - ⇅
2021 - LUTY - ⇅
2021 - STYCZEŃ - ⇅
2020 - GRUDZIEŃ - ⇅
2020 - LISTOPAD - ⇅
2020 - PAŹDZIERNIK - ⇅
2020 - WRZESIEŃ - ⇅
2020 - SIERPIEŃ - ⇅
2020 - LIPIEC - ⇅
2020 - CZERWIEC - ⇅
2020 - MAJ - ⇅
2020 - KWIECIEŃ - ⇅
2020 - MARZEC - ⇅
2020 - LUTY - ⇅
2020 - STYCZEŃ - ⇅
2019 - ⇅