„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933”
Odcinek I i II

Aktualności

2021 - MARZEC - ⇅

> Zaawansowanie rzeczowe robót w marcu 2021 r.

Odcinek I:

Roboty drogowe:
 • Wykonano roboty rozbiórkowe istniejącej nawierzchni bitumicznej na skrzyżowaniu DW 933 z ul. Kopernika str. prawa,
 • Kontynuowano roboty brukarskie w rejonie skrzyżowania z ul. Św. Wawrzyńca,
 • Wykonano roboty rozbiórkowe istniejącej konstrukcji nawierzchni na skrzyżowaniach DW 933 z ul. Kopernika i Czarnieckiego,
 • Wykonano roboty ziemne: nasypy i wykopy na skrzyżowaniu DW 933 z ulicami Kopernika str. prawa i Czarnieckiego str. prawa,
 • Wykonano wzmocnienia podłoża w zakresie skrzyżowania DW 933 z ul. Kopernika i ul. Czarneckiego str. prawa oraz w km 19+240 – 19+320 strona prawa i lewa;
 • Kontynuacja robót brukarskich w zakresie montażu krawężników, obrzeży betonowych, nawierzchni ciągów pieszo-rowerowych i zjazdów ;
 • Wykonanie górnej warstwy wzmocnienia podłoża z kruszywa oraz warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa na zakresach objętych robotami w rejonie skrzyżowań DW 933 z ul. Kopernika i Czarnieckiego oraz w km 19+240 – 19+320,
 • Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z BA na zakresie skrzyżowania z ulicą Kopernika str. prawa oraz w km 19+240 – 19+344,
 • Wykonanie warstwy wiążącej na zakresie skrzyżowań z ulicą Kopernika str. prawa oraz w km 19+240 – 19+344,
 • Kontynuacja budowy drenażu w km 14+300 – 14+600
 • Wykonano warstwę wiążącą na prawym ciągu pieszo-rowerowym w km 18+325 - 18+840
 • Rozbiórka oraz przestawianie ogrodzeń posesji znajdujących się w pasie drogowym

Roboty branżowe:
 • Kontynuacja budowy odcinków kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu z ul. Kopernika i Czarnieckiego,
 • Kontynuacja robót związanych z budową sygnalizacji świetlnych.
 • Wykonanie przepustów (rur ochronnych) pod konstrukcją drogi dla sieci teletechnicznej oraz energetycznej w km 19+258 oraz 19+315,
 • Zabudowanie studni TP Orange – przełączenia sieci ziemnych i napowietrznych ul. Czarnieckiego

Roboty mostowe:
 • MS-1 – Montaż kolektora odwodnienia.
 • MS-2 – Wykonanie kap chodnikowych i izolacji pod jezdnią.
 • SC3.3 – Wykonanie pali w zakresie murów.

Odcinek II:

ROBOTY DROGOWE:
Roboty ziemne:

 • Rozbiórka istniejącej podbudowy i korytowanie pod konstrukcję drogi w km 37+100 – 37+400, 38+500 – 38+960, 40+030 ul. Lipki strona prawa (ETAP II),
 • Stabilizacja gruntu w km 37+100 – 37+450, 37+450 – 37+750 strona lewa, 38+500 – 38+960 (ETAP II), 48+100 – 48+140 (ETAP V),
 • Podbudowa z KŁSM w km 37+100 – 37+450, 37+450 – 37+750 strona lewa, 38+500 – 38+960 (ETAP II), 48+100 – 48+140 (ETAP V),
 • Stabilizacja i podbudowa z KŁSM pod CPR w km 39+020 – 39+950 (ETAP II), 42+370 – 44+700 (ETAP IV),
 • Nasyp pod konstrukcję drogi w km 40+050 – 40+550 (ETAP III),
 • Wykonanie rowów wraz z humusowaniem w km 45+400 – 45+740 strona lewa, 46+480 – 48+080 strona prawa, 48+200 – 48+650 (ETAP V),
 • Humusowanie terenu w km 45+300 – 46+120 (ETAP V),
 • Budowa przepustu PP-9 w km 36+664 (ETAP II),
 • Frezowanie nawierzchni w km 36+800 – 37+400 (ETAP II)

Roboty brukarskie:
 • Brukowanie zjazdów wraz z obramowaniem w km 39+000 – 39+900 (ETAP II), 42+400 – 42+290 (ETAP IV), 45+700 – 46+100, 47+300 – 48+650 (ETAP V),
 • Układanie krawężników i obrzeży w km 42+860 – 42+930 strona prawa (ETAP IV), 47+100 – 47+550 strona lewa (ETAP V),
 • Układanie krawężników na zatoce autobusowej w km 39+960 strona lewa (ETAP II).

Roboty bitumiczne:
 • Rozkładanie podbudowy z BA w km 37+470 – 37+750 (ETAP II), 47+100 – 47+200 + ul. Łącka Grobla (ETAP V),
 • Rozkładanie w-wy wiążącej w km 37+490 – 38+270, 38+980 – 39+540 (ETAP II), 47+100 – 47+200 + ul. Łącka Grobla (ETAP V).

Roboty odwodnieniowe:
 • Kontynuwacja budowy kanalizacji deszczowej KD21 (ETAP III).

TELEKOMUNIKACJA:

 • Kontynuacja budowy kanału technologicznego w km 48+095 (ETAP V)

ENERGETYKA:

 • Montaż słupów oświetleniowych z napowietrzną linią 55eNN w km 38+420 – 38+710 (ETAP II).
 • Rozpoczęcie przebudowy kabli przy obiekcie WD-1 w km 33+260 (ETAP I).

ROBOTY MOSTOWE:
 • PZM-4: Humusowanie skarp (ETAP II),
 • PZM-5: Humusowanie skarp (ETAP III),
 • PZM-8: Wykonanie murów oporowych (ETAP IV),
 • PZM-9: Wykonanie murów oporowych od strony południowej (ETAP IV),
 • PZM-11: Wykonanie izolacji płyt przejściowych i betonów ochronnych, wykonanie izolacji pod konstrukcję nawierzchni (ETAP V),
 • PZM-12: Wykonanie muru oporowego S1 (ETAP V),
 • MS-3: Umocnienie dna rzeki pod obiektem, wykonanie płyt przejściowych P1, demontaż ścianek tymczasowych (ETAP III),
 • MS-4: Wykonanie pali CFA, wykonanie robót ziemnych, wykonanie betonów podkładowych pod fundamenty, wykonanie fundamentu P1 (ETAP III),
 • WD-1: Betonowanie fundamentu P1, izolacja i zasypka fundamentu, częściowy demontaż rozparcia grodzic, montaż deskowania, zbrojenia i betonowanie przyczółka

2021 - LUTY - ⇅
2021 - STYCZEŃ - ⇅
2020 - GRUDZIEŃ - ⇅
2020 - LISTOPAD - ⇅
2020 - PAŹDZIERNIK - ⇅
2020 - WRZESIEŃ - ⇅
2020 - SIERPIEŃ - ⇅
2020 - LIPIEC - ⇅
2020 - CZERWIEC - ⇅
2020 - MAJ - ⇅
2020 - KWIECIEŃ - ⇅
2020 - MARZEC - ⇅
2020 - LUTY - ⇅
2020 - STYCZEŃ - ⇅
2019 - ⇅