„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933”
Odcinek I i II

Aktualności

2021 - KWIECIEŃ - ⇅

> Zaawansowanie rzeczowe robót w kwietniu 2021 r.

Odcinek I:

Roboty drogowe:
 • Kontynuacja robót brukarskich w rejonie skrzyżowania z ul. Św. Wawrzyńca, Kopernika str. P i Czarneckiego str. P,
 • Wykonano roboty rozbiórkowe istniejącej konstrukcji nawierzchni na skrzyżowaniach
 • DW 933 z ul. Kopernika str. L i Czarneckiego str. L,
 • Kontynuacja robót ziemnych na zakresach CPR P+L na zakresie zadania.
 • Wykonano roboty ziemne: nasypy i wykopy na zakresach objętych robotami – skrzyżowania
 • DW 933 z ulicami Kopernika i Czarneckiegopo str. L,
 • Wykonano wzmocnienie podłoża w zakresie skrzyżowania DW 933 z ul. Kopernika i ul. Czarneckiego po stronie lewej,
 • Kontynuacja robót brukarskich na zakresie zadania w zakresie montażu krawężników, obrzeży bet., nawierzchni CPR i zjazdów;
 • Wykonano górną warstwę wzmocnienia podłoża z kruszywa oraz warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa na zakresach objętych robotami w rejonie skrzyżowań DW 933 z ul. Kopernika i Czarneckiego po stronie lewej,
 • Wykonano warstwę podbudowy zasadniczej z BA na skrzyżowaniu DW 933 z ul. Kopernika str. L oraz Czarneckiego po stronie prawej,
 • Wykonano warstwę wiążącą na całym zakresie skrzyżowani z ul. Kopernika oraz po stronie prawej na skrzyżowaniu z ul. Czarneckiego;
 • Wykonano drenaż w km 14+300 – 14+600 str. L;
 • Wykonano warstwę wiążącą na prawym CPR w km 18+325 – 19+320, 17+890 – 18+100, 15+200 – 17+275
 • Wykonano warstwę ścieralną na prawym CPR w km 12+130 – 12+600, 17+890 – 18+100, 18+325 – 19+320;
 • Wykonanie warstwy ścieralnej z BBTM w km 12+130 – 12+530, 19+000 – 19+344
 • Wykonano warstwę ścieralną z SMA w rejonie skrzyżowań w km 12+530 – 12+700,

Roboty branżowe:
 • Kontynuacja robót związanych z budową kanału technologicznego
 • Kontynuacja przebudowy sieci eN, tp i oświetlenia ulicznego;
 • Kontynuacja budowy odcinków kanalizacji deszczowej na tarczy skrzyżowań z ul. Kopernika i Czarneckiego
 • Kontynuacja robót związanych z budową sygnalizacji świetlnych.

Roboty mostowe:
 • MS-1 - Wykonanie przeciwspadków na dojazdach, rozpoczęcie rozbiórki i odtworzenia stożków
 • MS-2 - Wykonanie izolacji pod jezdnią, wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni, wykonanie nawierzchni chodników, montaż kolektora odwodnienia, wykonanie przeciwspadków na obiekcie i na dojazdach, montaż barieroporęczy, wykonanie umocnienia dna rzeki Szotkówki,
 • SC1 - Nawierzchnia na gzymsie,
 • SC3.3 - Wykonanie robót żelbetowych

Odcinek II:

ROBOTY DROGOWE:
Roboty ziemne:

 • Rozbiórka istniejącej podbudowy i korytowanie pod konstrukcję drogi w km 36+510 – 36+660 strona lewa, 38+300 - 38+500, 40+030 ul. Lipki strona lewa (ETAPII), 40+040 – 40+400 strona prawa (ETAP III),
 • Stabilizacja gruntu w km 38+300 - 38+500 – 38+960, ul. Lipki strona lewa (ETAP II),
 • Podbudowa z KŁSM w km 38+300 - 38+500 (ETAP II), 48+100 – 48+140 (ETAP V),
 • Stabilizacja i podbudowa z KŁSM pod CPR w km 37+150 - 37+700 strona prawa, 38+730 – 38+950 strona prawa (ETAP II), 47+200 - 47+600 strona lewa (ETAP V),
 • Nasyp pod konstrukcję drogi w km 36+550 – 36+660 (ETAP II),
 • Nasyp pod CPR w km 38+730 – 38+950 strona prawa (ETAP II),
 • Wykonanie rowów wraz z humusowaniem w km 37+500 – 38+200 strona lewa (ETAP II),
 • Przepusty pod zjazdami w km 37+100 – 38+200 strona lewa (ETAP II),
 • Frezowanie nawierzchni w km 38+300 – 38+500, 40+030 skrzyżowanie z ul. Lipki (ETAP II), 40+030 – 40+400 strona prawa (ETAP III).

Roboty brukarskie:
 • Brukowanie zjazdów wraz z obramowaniem w km 42+400 – 44+700 (ETAP IV),
 • Układanie krawężników i obrzeży w km 38+730 – 38+950 strona prawa (ETAP II), 48+070 – 48+190 (ETAP V),

Roboty bitumiczne:
 • Wykonanie podbudowy z BA w km 48+080 – 48+190 (ETAP V),
 • Wykonanie w-wy wiążącej w km 45+490 – 45+540, 46+010 – 46+060, 48+080 – 48+200 (ETAP V),
 • Wykonanie w-wy wiążącej na CPR w km 39+050 - 39+900 (ETAP II), 42+240 - 42+900 (ETAP IV),
 • Wykonanie w-wy ścieralnej na CPR w km 39+050 - 39+900 (ETAP II).

Roboty odwodnieniowe:
 • Kontynuwacja budowy kanalizacji deszczowej KD21 (ETAP III).

TELEKOMUNIKACJA:

 • Kanał technologiczny w km 33+550 – 33+760 (ETAP I), 38+700 – 38+730 (ETAP II), 48+080 – 48+135 (ETAP V).

ROBOTY MOSTOWE:
 • PZM-8: Izolacje, zasypki, wykonanie płyt przejściowych, wykonanie kap chodnikowych (ETAP IV),
 • PZM-9: Wykonanie murów oporowych od strony północnej, izolacje i zasypki konstrukcji, gabiony (ETAP IV),
 • PZM-10: Wykonanie murów oporowych od strony północnej, izolacje i zasypki konstrukcji, gabiony (ETAP V),
 • PZM-11: Montaż krawężników, wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni oraz nawierzchni kap, gabiony (ETAP V),
 • PZM-12: Wykonanie ścian oporowych od strony północnej, zasypka konstrukcji (ETAP V),
 • MS-3: Wykonanie skrzydeł podpory P2 (ETAP III),
 • MS-4: Wykonanie fundamentu P2, izolacje i zasypki fundamentów, Wykonanie korpusów podpór P1 i P2 - etap I,
 • WD-1: Wykonanie izolacji, drenażu i zasypki pod fundament muru oporowego na podporze P1, wykonanie posadowienia podpory P2, zbrojenie, deskowanie i betonowanie fundamentu P2 (ETAP I).

2021 - MARZEC - ⇅
2021 - LUTY - ⇅
2021 - STYCZEŃ - ⇅
2020 - GRUDZIEŃ - ⇅
2020 - LISTOPAD - ⇅
2020 - PAŹDZIERNIK - ⇅
2020 - WRZESIEŃ - ⇅
2020 - SIERPIEŃ - ⇅
2020 - LIPIEC - ⇅
2020 - CZERWIEC - ⇅
2020 - MAJ - ⇅
2020 - KWIECIEŃ - ⇅
2020 - MARZEC - ⇅
2020 - LUTY - ⇅
2020 - STYCZEŃ - ⇅
2019 - ⇅