„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933”
Odcinek I i II

Aktualności

2020 - KWIECIEŃ - ⇅

> Zaawansowanie rzeczowe robót w kwietniu 2020 r.

Odcinek I:

Roboty drogowe:
- Wykonano nawierzchnię bitumiczną bajpasu obiektu MS-2 wraz z wprowadzeniem Etapu VII TOR w km 19+080 – 19+360;
- Kontynuowano roboty ziemne w km 17+890 – 18+100 w zakresie skarp i rowów;
- Wykonano roboty rozbiórkowe w km: 14+600 – 15+200 str. P; 16+980 – 17+550 str. P oraz w km 19+080 – 19+330;
- Wykonano roboty ziemne – wykopy w km 14+600 – 15+200 str. P; 15+850 – 16+150 str. L;
- Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego w km 14+600 – 15+200 str. P; 18+330 – 18+880 str. P;
- Wykonanie robót brukarskich w km 12+550 – 13+000 str. P; 15+850 – 16+550 str. P; 18+340 – 18+880 str. P;
- Wykonano górną warstwę ulepszonego podłoża z kruszywa gr. 10 cm w km 12+550 + 13+000 str. P, 15+850 – 16+550 str. P, 18+340 – 18+880 str. P;
- Wykonano warstwę podbudowy pomocniczej z kruszywa w km 12+550 + 13+000 str. P, 15+850 – 16+550 str. P, 18+340 – 18+880 str. P;
- Wykonano warstwę podbudowy zasadniczej z BA w km 12+550 + 13+000 str. P, 15+850 – 16+550 str. P, 18+340 – 18+880 str. P;
- Wykonano konstrukcję nawierzchni chodnika prawego w km 12+151 – 12+280;
- Kontynuowano roboty związane z humusowaniem skarp w km 12+151 – 12+550 str. P+L;

Roboty branżowe:
- Zakończono wykonanie rozbiórki budynku w rejonie km 18+940;
- Kontynuowano budowę kanalizacji deszczowej: kolektory KD2, KD3, KD4, KD5;
- Rozpoczęto prowadzenie przebudowy sieci teletechnicznej w km 18+900 – 19+000;
- Wykonano przestawienie istniejącej linii teletechnicznej w km 17+890 – 18+100 str. P;

Roboty mostowe:
- MS-1 - wykonano rozkucie dylatacji modułowych, zamontowano podwieszone deskowanie nad torami kolejowymi, wykonano rozbiórkę umocnień skarp 50%;
- MS-2 - Wykonano most objazdowy wraz z próbnym obciążeniem, rozpoczęto rozbiórkę starego obiektu;
- Ściana oporowa SC1 wykonano 28 z 40 szt. pali CFA;
- Ściana oporowa SC2 wykonano 20 z 20 szt. pali CFA;
- Ściana oporowa SC3 Wykonano 55 z 72 szt. pali CFA;

Odcinek II:

Roboty drogowe:
Wykonane roboty drogowe:
- Frezowanie nawierzchni w km 33+300 – 33+900,
- Odhumusowanie i korytowanie pod materac na szkodach górniczych w km 33+300 – 33+800, strona prawa (ETAP I),
- Budowa górnej warstwy materaca pod konstrukcję drogi na szkodach górniczych 33+900 – 34+400, strona prawa i lewa (ETAP I),
- Budowa nasypu pod CPR w km 39+000 – 40+000 (ETAP II),
- Budowa nasypu pod konstrukcję drogi w km 39+000 – 40+000 i 37+200 – 37+800, strona prawa (ETAP II),
- Wykonanie podbudowy pod konstrukcję drogi w km 36+200 – 36+500, strona prawa (ETAP I),
- Budowa przepustów na rowach pod wjazdami indywidualnymi w km 35+500 – 36+200 strona prawa (ETAP I),
- Profilowanie skarp w km 35+900 – 36+200, strona lewa i prawa (ETAP I),
- Budowa przepustu PP7.

Roboty brukarskie:
- Posadowienie krawężników drogowych i najazdowych w km 33+900 – 34+400 strona lewa, 34+000 – 34+400 strona prawa (ETAP I)
- Posadowienie obrzeży w CPR w km 34+700 – 35+500, strona prawa (ETAP I),
35+700 – 36+000 strona prawa (ETAP I) i 39+900 – 40+000 strona prawa (ETAP II).

Roboty bitumiczne:
- Układanie podbudowy z BA w km 34+400 – 34+700 i 35+500 – 36+170 (ETAP I)
- Układanie w-wy wiążącej w km 34+420 – 35+800 (ETAP I).

Roboty odwodnieniowe:
- Budowa kanału deszczowego KD 16 i KD 15 wraz z przykanalikami (ETAP I).

Telekomunikacja:
- Kontynuacja prac związanych z przekładką sieci na kolizji T9 (ETAP I).
- Budowa kanału technologicznego 34+400 – 33+900 (ETAP I).

Roboty mostowe (dodatkowa forma graficzna w załączniku nr 4):
- PZM-3: Wykonano rozbiórkę starego przepustu i rozpoczęto budowę nowego;
- PZM-4: zabetonowanie konstrukcji ramowej przepustu;
- PZM-5: wykonanie konstrukcji z płytami przejściowymi i kapami chodnikowymi, izolacja i zasypka;
- PZM-7: wykonanie konstrukcji przepustu z płytami przejściowymi, izolacja i zasypka.


> Planowane roboty w maju 2020 r.

Odcinek I - Roboty drogowe:
- Wykonanie warstw konstrukcyjnych do warstwy podbudowy zasadniczej z BA na zakresie ul. Łużyckiej str. P;
- Roboty rozbiórkowe warstw nawierzchni w km 12+550 – 13+000;
- Wykonanie wzmocnienia podłoża w km 12+550 – 13+000 strona lewa wraz górną warstwą ulepszonego podłoża z kruszywa;
- Wykonanie warstwy górnej ulepszonego podłoża z kruszywa oraz warstwy podbudowy pomocniczej z kruszywa w km 14+600 – 15+200 str. P;
- Wykonanie montażu krawężników drogowych obniżonych w km 14+600 – 15+200 str. P;
- Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej w km 14+600 – 15+200 str. P;
- Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa na prawym CPR w km 14+600 – 15+200; 18+340 – 18+880 str. P;
- Wykonanie robót ziemnych w km 15+850 – 16+550 – wykopy po stronie lewej;
- Wykonanie warstwy wzmocnienia podłoża w km 15+850 – 16+550 str. L;
- Wykonanie robót brukarskich w zakresie montażu krawężników drogowych po stronie lewej w km 15+850 – 16+550;
- Wykonanie warstw konstrukcji nawierzchni do warstwy podbudowy zasadniczej w km 15+850 – 16+550 str. L.

Odcinek I - Roboty branżowe:
- Kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej na zakresie kolektorów KD2, KD3, KD4, KD5 po stronie lewej;
- Rozpoczęcie prowadzenia przebudowy sieci eN i tp;
- Wykonanie kanału technologicznego w km 12+550 – 13+000 str. L;
- Rozpoczęcie przebudowy sieci sN w km 12+550 – 13+000 str. L;

Odcinek I - Roboty mostowe:
- MS-2 - zakończenie rozbiórki obiektu, wbicie ścianek szczelnych, wbicie pali prefabrykowanych;
- Ściana oporowa SC1 - zakończenie palowania, wykonanie żelbetowych ścian konstrukcji;
- Ściana oporowa SC2 - wykonanie żelbetowych ścian konstrukcji;
- Ściana oporowa SC3 - zakończenie palowania, wykonanie żelbetowych ścian konstrukcji.

Odcinek II - Plan robót drogowych na miesiąc maj 2020:
- Roboty ziemne 36+200 do km 36+500 strona lewa,
- Budowa objazdu dla MS-3 wraz z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu,
- Budowa materaca pod konstrukcje drogi na szkodach górniczych w km 33+900 – 33+300,
- Budowa podbudowy w km 33+300 - 34+400,
- Roboty brukarskie km 36+200 - 36+500 i km 33+300 – 33+900,
- Podbudowa z BA km 36+200 do km 36+500 i km 34+400 do km 33+300,
- W-wa wiażąca w km 34+400 do km 33+300 i km 36+200 – 36+500,
- Podbudowa i w-wa wiążąca z BA na CPR w km 34+400 – 36+200,
- Budowa i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach indywidualnych,
- Brukowanie CPR w km 34+400 – 33+900,
- Profilowanie i humusowanie skarp i rowów w km 34+400 – 36+200,
- Wprowadzenie TOR dla Etapu V (frezowanie i rozpoczęcie robót ziemnych).

Odcinek II - Roboty odwodnieniowe:
- Budowa kanału KD24 i KD25.

Odcinek II - Roboty telekomunikacyjne:
- Kontynuacja budowy kanału teletechnicznego.

Odcinek II - Roboty mostowe:
- Obiekt PZM-5: wykonanie izolacji i ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni.
- Obiekt PZM-7: wykonanie izolacji i ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni.
- Obiekt PZM-3: zakończenie robót konstrukcyjnych żelbetowych, wykonanie izolacji i zasypek.
- Obiekt PZM-4: zakończenie robót konstrukcyjnych żelbetowych, wykonanie izolacji i zasypek.

2020 - MARZEC - ⇅
2020 - LUTY - ⇅
2020 - STYCZEŃ - ⇅
2019 - ⇅