„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933”
Odcinek I i II

Aktualności

2020 - MAJ - ⇅

> Zaawansowanie rzeczowe robót w maju 2020 r.

Odcinek I:

Roboty drogowe:
- Wykonano montaż krawężników drogowych betonowych i granitowych na zakresie str. P ul. Łużyckiej;
- Wykonano warstwy konstrukcyjne do warstwy podbudowy zasadniczej z BA na zakresie ul. Łużyckiej str. P;
- Przełożono ruch publiczny na stronę prawą w km 12+550 – 13+000 oraz wykonano roboty rozbiórkowe istniejących warstw konstrukcji nawierzchni DW 933 po stronie lewej oraz na stronie lewej zakresu ul. Łużyckiej;
- Wykonano frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej w km 13+500 – 14+150 str. P;
- Wykonano górną warstwę ulepszonego podłoża z kruszywa oraz warstwę podbudowy pomocniczej z kruszywa w km 14+600 – 15+200 str. P;
- Wykonano montaż krawężników drogowych obniżonych w km 14+600 – 15+200 str. P;
- Wykonano warstwę podbudowy zasadniczej z BA w km 14+600 – 15+200 str. P;
- Wykonano roboty ziemne w km 15+850 – 16+550 – wykopy i nasypy po stronie lewej;
- Wykonano warstwę wzmocnienia podłoża –w km 15+850 – 16+550 str. L;
- Wykonano roboty brukarskie w zakresie montażu krawężników drogowych oraz obrzeży betonowych po stronie lewej w km 15+850 – 16+550;
- Wykonano górną warstwę wzmocnionego podłoża z kruszywa łamanego gr. 10 cm w km 15+850 – 16+550 str. L;
- Wykonano warstwę podbudowy pomocniczej z kruszywa w km 15+850 – 16+550 str. L
- Kontynuowano roboty związane z wykonaniem umocnienia skarp i rowu betonowymi płytami ażurowymi w km 17+940 – 18+110 str. P;
- Wykonano roboty ziemne oraz konstrukcje nawierzchni zjazdów indywidualnych w km 17+940 po stronie prawej
- Wykonano roboty ziemne – profilowanie skarpy prawej w km 18+340 – 18+880;
- Wykonano przełożenie ruchu na stronę prawą w km 18+340 – 18+900 oraz roboty rozbiórkowe istniejącej konstrukcji nawierzchni po stronie lewej w km j.w.
- Wykonywano roboty ziemne – wykopy w km 18+340 – 18+900 str. L;

Roboty branżowe:
- Wykonywano budowę kanału technologicznego w km 12+550 – 13+000 str. L;
- Wykonano kanał technologiczny oraz montaż nowych słupów teletechnicznych w km 15+850 – 16+550 str. L;
- Rozpoczęcie przebudowy sieci sN w km 12+550 – 13+000 str. L;
- Wykonano kanalizację teletechniczną po stronie lewej w zakresie projektowanego ronda pomiędzy ul. Wolności a DW 933 – km 19+000;
- Kontynuowano roboty związane z budową sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 933 z ul. Łużycką;
- Wykonano usunięcie kolizji z istniejącą siecią wodociągową w km 18+080 po stronie prawej i lewej
- Kontynuacja budowy kanalizacji deszczowej na zakresie kolektorów KD2, KD3, KD4, KD5, KD6, KD8 po stronie lewej oraz prawej;
- Wykonano roboty przygotowawcze i ziemne – wykopy pod montaż zbiornika retencyjnego KD6 w km 17+530 po stronie lewej;

Roboty mostowe:
- MS-1 Wykonano rozkucie dylatacji modułowych, zamontowano podwieszone deskowanie nad torami kolejowymi, wykonano rozbiórkę umocnień skarp 50%
- MS-2 Wykonano most objazdowy wraz z próbnym obciążeniem, rozpoczęto rozbiórkę starego obiektu
- Ściana oporowa SC1 - Wykonano 40 z 40 szt pali CFA, wykonano ściany żelbetowe;
- Ściana oporowa SC2 - Wykonano 20 z 20 szt pali CFA, wykonano ściany żelbetowe i zasypkę wzdłuż DW933;
- Ściana oporowa SC3 - Wykonano 55 z 72 szt pali CFA;

Odcinek II:

ROBOTY DROGOWE:
- Wprowadzenie TOR dla Etapu V.
Roboty ziemne:
- Frezowanie nawierzchni w km 33+130 – 33+300 (ETAP I), 44+800 – 45+400, 46+200 – 46+900, 47+200 – 47+700 strona prawa i lewa,
- Odhumusowanie i korytowanie pod materac na szkodach górniczych w km 33+300 – 33+800, strona prawa (ETAP I),
- Podbudowa pod konstrukcję drogi na szkodach górniczych 33+900 – 34+400, strona prawa i lewa (ETAP I),
- Usunięcie warstwy humusu z nasypów i rowów w km 40+000 – 40+500, strona prawa (ETAP II),
- Budowa nasypu pod konstrukcję drogi w km 39+000 – 40+000 i 37+200 – 37+800, strona prawa (ETAP II),
- Wykonanie podbudowy pod konstrukcję drogi w km 36+200 – 36+500, strona lewa (ETAP I),
- Budowa przepustów na rowach pod wjazdami indywidualnymi w km 35+500 – 36+200 strona prawa (ETAP I),
- Profilowanie skarp i rowów w km 34+400 – 34+700 i 34+700 – 35+200, strona lewa i prawa (ETAP I ),
- Usunięcie w-wy humusu i .rozbiórka istniejącej podbudowy w km 44+800 – 45+500, 46+200 – 46+700 i 47+100 – 47+600 (ETAP V),
- Budowa objazdu dla MS-3 (ETAP III) i PZM-10 (ETAP V),
- Stabilizacja i podbudowa pod CPR w km: 33+900 – 36+200 strona prawa (ETAP I)
Roboty brukarskie:
- Posadowienie krawężników drogowych i najazdowych w km 36+200 – 36+500 strona lewa i prawa (ETAP I),
- Posadowienie obrzeży w CPR w km 34+700 – 33+900, strona prawa (ETAP I), 33+900 – 34+100 strona prawa (ETAP I) i 39+500 – 39+900 strona prawa (ETAP II),
- Układanie oporników bet. i krawężników najazdowych na zjazdach, wraz z brukowaniem w km 33+900 – 34+700 strona prawa (ETAP I), 34+700 – 36+500 strona prawa i lewa (ETAP I),
- Brukowanie kostką granitową zatoki autobusowej w km 35+540 strona lewa.
Roboty bitumiczne:
- Układanie podbudowy z BA w km 33+860 – 34+400 i 35+520 (ETAP I), 42+170 – 42+230 (ETAP IV).

ROBOTY ODWODNIENIOWE:
- Budowa kanału deszczowego KD 15A wraz z przykanalikami (ETAP I).

TELEKOMUNIKACJA:
- Budowa kanału technologicznego (ETAP III i IV).

ROBOTY MOSTOWE:
- PZM-3: Wykonano konstrukcję obiektu, wykonano izolacje i rozpoczęto zasypki,
- PZM-4: wykonano materac pod przepustem i poduszkę piaskową, ułożono betony podkładowe, wykonano płytę denną przepustu i ławy fundamentowe murów oporowych, zabetonowaną konstrukcję ramową przepustu (ETAP II),
- PZM-5: wykonanie konstrukcji z płytami przejściowymi i kapami chodnikowymi, izolacja i zasypka (ETAP III),
- PZM-7: wykonanie konstrukcji przepustu z płytami przejściowymi, izolacja i zasypka (ETAP IV),
- PZM-10: Wykonano rozbiórkę starego przepustu.


> Planowane roboty w czerwcu 2020 r.

Odcinek I - Roboty drogowe:
- Wykonanie robót ziemnych w km 12+550 – 13+000 str. L oraz na stronie lewej ul. Łużyckiej;
- Kontynuacja budowy drenażu francuskiego po stronie prawej w km 12+550 – 13+000;
- Wykonanie warstwy wzmocnienia podłoża gruntowego w km 12+550 – 13+000 str. L;
- Wykonanie montażu krawężników po stronie lewej w km 12+550 – 13+000;
- Wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej w km 12+550 – 13+000 str. L oraz na stronie lewej ul. Łużyckiej;
- Wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych w km 13+500 – 14+150 str. P;
- Wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych wraz z wykonaniem wzmocnienia podłoża i warstwą podbudowy pomocniczej w km 15+300 – 15+850 str. P;
- Kontynuacja robót drogowych i brukarskich w zakresie CPR w km 15+850 – 16+550 str. P+L;
- Wykonanie robót rozbiórkowych istniejącej konstrukcji nawierzchni i ziemnych w km 16+550 – 17+000 str. P;
- Wykonanie robót ziemnych i wzmocnienia podłoża w km 17+000 – 17+550 str. P;
- Wykonanie warstwy podbudowy pomocniczej i montażu krawężników w km 15+300 – 15+550; 17+000- 17+550 str. P;
- Wykonanie warstwy wzmocnienia podłoża gruntowego oraz warstwy podbudowy pomocniczej w km 18+340 – 18+900 str. L;
- Wykonanie montażu krawężników drogowych w km 18+340 – 18+900 str. L;

Odcinek I - Roboty branżowe:
- Budowa kanalizacji deszczowej w zakresie wpustów deszczowych i odcinków kolektorów w miejscach uwalniania kolejnych fragmentów robót drogowych;
- Wykonanie montażu zbiornika retencyjnego KD6 wraz z wykonaniem zasypki;
- Kontynuacja budowy kanału technologicznego na zakresie odcinka 1 w miejscach wykonanych robót drogowych;
- Kontynuacja budowy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu DW 933 z ul. Łużycką;

Odcinek I - Roboty mostowe:
- MS-2 - zakończenie rozbiórki obiektu, wbicie ścianek szczelnych, wbicie pali prefabrykowanych;
- SC1 - Wykonanie zasypki, wykonanie oczepu żelbetowego;
- SC2 - Wykonanie zasypki, wykonanie oczepu żelbetowego;
- SC3 - Wykonanie ścian żelbetowych 80%.

Odcinek II - Plan robót drogowych:
- Podbudowa z KŁSM 36+200 do km 36+500 strona lewa i prawa,
- Budowa objazdu dla MS-3 wraz z wprowadzeniem tymczasowej organizacji ruchu,
- Budowa materaca pod konstrukcje drogi na szkodach górniczych w km 33+900 – 33+300,
- Budowa podbudowy w km 33+300 - 33+900,
- Roboty brukarskie km 36+200 - 36+500 i km 33+300 – 34+400,
- Podbudowa z BA km 34+400 - 33+300 i 36+200 – 36+500, 44+800 – 45+200 i 46+200 – 46+700,
- W-wa wiążąca w km 34+400 - 33+300 i 36+200 – 36+500, 44+800 – 45+200 i 46+200 – 46+700,
- Podbudowa i w-wa wiążąca z BA na CPR w km 34+400 – 36+200,
- Budowa i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej na zjazdach indywidualnych,
- Brukowanie CPR w km 34+400 – 33+900,
- Profilowanie i humusowanie skarp i rowów w km 34+400 – 36+200,
- Roboty ziemne w km 40+000 – 40+500, 44+800 – 45+200 i 46+200 – 46+700, 47+140 – 47+650.

Odcinek II - Plan robót odwodnieniowych:
- Budowa kanału KD24 i KD25.

Odcinek II - Plan prac telekomunikacyjnych:
- Kontynuacja budowy kanału teletechnicznego.

Odcinek II - Plan robót mostowych:
- Obiekt PZM-3: Wykonanie zasypek, wykonanie płyt przejściowych, wykonanie izolacji i betonów ochronnych;
- Obiekt PZM-4: Wykonanie izolacji i ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni;
- Obiekt PZM-5: Wykonanie izolacji i ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni;
- Obiekt PZM-7: Wykonanie izolacji i ułożenie warstwy wiążącej nawierzchni;
- Obiekt PZM-10: Wykonanie wykopów, wykonanie podbudowy, betonów podkładowych i płyt dennych pod ramę i mury oporowe od strony północnej, wykonanie deskowania i zbrojenia ramy.

2020 - KWIECIEŃ - ⇅
2020 - MARZEC - ⇅
2020 - LUTY - ⇅
2020 - STYCZEŃ - ⇅
2019 - ⇅