„Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 933”
Odcinek I i II

Aktualności

2020 - GRUDZIEŃ - ⇅

> Zaawansowanie rzeczowe robót w grudniu 2020 r.

Odcinek I:

Roboty drogowe:
 • Wykonano roboty rozbiórkowe istniejącej konstrukcji nawierzchni w km: 14+360 – 14+620 L, ul. Św. Wawrzyńca str. P,
 • Kontynuowano roboty ziemne na zakresach CPR P+L;
 • Wykonanie robót ziemnych nasypy i wykopy w km: 14+360 – 14+620 L, w zakresie skrzyżowania DW 933 z ul. Św. Wawrzyńca – str. L,
 • Wykonano wzmocnienie podłoża w zakresie skrzyżowania DW 933 z ul. Św. Wawrzyńca – str. L, km 14+360 – 14+620 str. L wraz z wykonaniem górnej warstwy wzmocnienia podłoża na wymienionych odcinkach.
 • Kontynuowano roboty brukarskie na zakresie zadania w zakresie montażu krawężników, obrzeży bet., nawierzchni CPR.
 • Wykonano warstwę podbudowy pomocniczej z kruszywa i zasadniczej z BA w km: 13+000 – 13+300 str. L, 14+360 – 14+620 L, ul. Św. Wawrzyńca – str. L,
 • Wykonano warstwę wiążącą w km 12+400 – 12+550 P+L, 13+000 – 13+300 P+L, 13+550 – 14+170 P+L, 17+180 – 17+540 P+L, 18+800 – 18+900 P+L, rondo, 18+955 – 19+110 P+L, w-wę wiążącą na CPR w km 12+151 – 12+600 str. P,
 • Wykonano montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu w zakresie dojazdów do mostu MS-1 km 12+151 – 12+550,
 • Wykonano nawierzchnię z kostki kamiennej na zatokach autobusowych w km 17+020 po stronie prawej i lewej.
 • Wykonano nawierzchnię z betonu cementowego na pierścieniu ronda
 • W dniu 22.12.2020 wprowadzono etap TOR: dopuszczenie do ruchu obiektu MS-1 w km 12+151 – 12+550

Roboty branżowe:
 • Kontynuacja robót związanych z budową kanału technologicznego;
 • Kontynuacja przebudowy sieci eN, tp i oświetlenia ulicznego;
 • Kontynuacja budowy odcinków kanalizacji deszczowej;
 • Budowa ekranu akustycznego w km 14+200 – 14+300;
 • Kontynuowano roboty związane z budową sygnalizacji świetlnych.

Roboty mostowe:
 • MS-1 - Zakończono roboty za wyjątkiem wymiany kolektora odwodnienia i umocnienia stożków, przywrócono ruch publiczny na obiekcie.
 • MS-2 - zakończono roboty konstrukcyjne, wykonano zasypkę konstrukcyjną, wykonano schody skarpowe.
 • SC1 - Zakończono roboty konstrukcyjne,
 • SC2 - Zakończono roboty konstrukcyjne;
 • SC3 - Zakończono roboty konstrukcyjne;

Odcinek II:

ROBOTY DROGOWE:
Roboty ziemne:

 • Frezowanie nawierzchni w km 37+400 – 37+770 (ETAP II),
 • Stabilizacja gruntu w km 37+400 – 37+770 strona prawa, 37+770 – 38+270 strona lewa, 39+000 - 39+450 (ETAP II),
 • Wykonanie podbudowy pod konstrukcję drogi w km 37+400 – 37+770 strona prawa, 37+770 – 38+270 strona lewa, 39+000 - 39+450 strona lewa i prawa (ETAP II), 48+630 - 49+240 (ETAP V)
 • Roboty ziemne w km 37+400 – 38+270, 39+000 – 40+000 (ETAP II).
 • Budowa nasypu pod CPR w km 47+200 - 47+500 strona lewa (ETAP V),
 • Kontynuacja profilowania poboczy i rowów wraz z humusowaniem w km 42+400 – 44+600 (ETAP IV).

Roboty brukarskie:
 • Posadowienie obrzeży, krawężników drogowych i najazdowych w km 45+900 – 46+050, 49+180 – 49+230 strona prawa (ETAP V),
 • Układanie oporników bet. i krawężników najazdowych na zjazdach, wraz z brukowaniem w km 46+ 200 – 46+500, 45+550 – 46+060(ETAP V),
 • Betonowanie zatoki autobusowej i brukowanie w km 46+105 strona prawa, 49+116 strona prawa (ETAP V).
 • Układanie kostki brukowej – betonowej na CPR w km 45+550 – 46+060 strona prawa (ETAPV).

Roboty bitumiczne:
 • Układanie podbudowy z BA w km 37+780 – 38+260, 39+000 39+450 (ETAP II), ul. Narutowicza, ul Barbórki, zatoka parkingowa (49+000 strona prawa), 48+630 - 48+950, 49+000 - 49+226 (ETAP V),
 • Układanie w-wy wiążącej w km 45+700 – 46+150 (ETAP V).

TELEKOMUNIKACJA:

 • Kontynuacja budowy kanału technologicznego w km 33+400 - 33+730 (ETAP I), 47+100 - 47+200 (ETAP V),
 • Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych KOLIZJA T-8 w km 33+280 - 33+470 (ETAP I).

ROBOTY MOSTOWE:
 • PZM-3: Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu (ETAP II)
 • PZM-4: Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu (ETAP II)
 • PZM-5: Uzyskano pozwolenie na użytkowanie obiektu (ETAP III).
 • PZM-7: Zakończono roboty konstrukcyjne, wykonano nawierzchnię kap chodnikowych, zamontowano bariery (ETAP IV),
 • PZM-8: Wykonano wykopy, wbito ścianki szczelne tracone, wykonano wymianę gruntu i beton podkładowy, wykonano fundamenty pod ramę i mury oporowe (ETAP IV),
 • PZM-9: Wykonano wykopy i rozbiórkę obiektu, wykonano betony podkładowe, wykonano fundament konstrukcji ramowej (ETAP IV),
 • PZM-10: Zakończono roboty konstrukcyjne (ETAP V),
 • PZM-11: Zakończono roboty konstrukcyjne za wyjątkiem płyt przejściowych (ETAP V),
 • MS-3: wykonano konstrukcję ramową obiektu (ETAP III),
 • MS-4: wbito ścianki szczelne tymczasowe, Wykonano pale CFA oraz wykopy i betony podkładowe pod fundamenty, wykonano próbne obciążenie pali (ETAP III),
 • WD-1: zakończono rozbiórkę obiektu, rozpoczęto wbijanie grodzic w celu zabezpieczenia kładki technicznej (ETAP I).

2020 - LISTOPAD - ⇅
2020 - PAŹDZIERNIK - ⇅
2020 - WRZESIEŃ - ⇅
2020 - SIERPIEŃ - ⇅
2020 - LIPIEC - ⇅
2020 - CZERWIEC - ⇅
2020 - MAJ - ⇅
2020 - KWIECIEŃ - ⇅
2020 - MARZEC - ⇅
2020 - LUTY - ⇅
2020 - STYCZEŃ - ⇅
2019 - ⇅